TERMINY REKRUTACJI 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

Zarządzenie NR 111/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu)

1– 12 marca 2021r.

04 - 07 maja 2021r.

2.

Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu)

22 - 26 marca 2021r.

11 - 14 maja 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 marca 2021
o godz. 14:00

18 maja 2021
o godz. 14:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach

30 marca 2021
o godz. 14:00

19 maja 2021
o godz. 14:00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Uchwała nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

10

2.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Lublińca.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

9

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

8

4.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

7

5.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

6

6.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

5