Nauczanie języka niemieckiego
jako języka mniejszości narodowej


Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”
L. WittgensteinEfektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się priorytetem edukacyjnym nowoczesnych społeczeństw Europy i świata. Uczeń w młodszym wieku szkolnym jest specyficznym podmiotem kształcenia, także językowego. Za rozpoczęciem nauki języka obcego w młodszym wieku szkolnym przemawia określenie tego etapu rozwoju dziecka jako czasu przebiegających jednocześnie bardzo dynamicznych zmian. Stymulowanie rozwoju jest największym zadaniem środowiska, w jakim przebywa dziecko. W głównej mierze dotyczy to środowiska szkolnego, w którym dostarczanie wiedzy i umiejętności językowych zwiększa pojemność pamięci, wpływa na rozwój procesów poznawczych, a odpowiednie metody i techniki oraz oddziaływanie na wiele zmysłów wspomaga rozwój motoryczny i stymuluje percepcję zmysłową dziecka. Dlatego w ramach zajęć j. mniejszości staramy się zapewnić uczniom naszej szkoły wszechstronny rozwój osobowości i przygotowanie do życia we współczesnym świecie. Celem zajęć jest kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzone są w klasach 1-6. Chcąc uatrakcyjnić zajęcia organizujemy wycieczki zagraniczne, przyjmujemy gości z zagranicy, tworzymy projekty. Współpracujemy także ze szkołą w Treuenbrietzen, organizujemy coroczne wymiany polsko - niemieckie. Dzięki prowadzonym w szkole zajęciom osiągamy wysokie miejsca w konkursach z j. niemieckiego.Nasze działania:

Uczymy poprzez zabawę


Organizujemy konkursy Konkurs na najładniejszy lampion z okazji Dnia Św. MarcinaProwadzimy realioznawcze zajęcia dla młodszych koleżanek i kolegów i pogłębiamy wiedzę z zakresu tradycji adwentowych, mikołajkowych i bożonarodzeniowych niemieckiego obszaru językowego

Realizujemy międzynarodowy projekt Das Bild der Anderen, w ramach którego współpracujemy ze szkołą w Danii. Uczniowie pisząc e-maile poznają odmienną kulturę i doskonalą język niemiecki.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Uczniowie naszej szkoły co roku spotykają się z uczniami Gymnasium "Am Burgwall" w Treuenbrietzen, aby wspólnie pracować nad projektami, pogłębiać wzajemne relacje, przełamywać bariery językowe oraz powszechnie przyjęte stereotypy. Podczas zajęć warsztatowych, dzięki kreatywności i pomysłowości uczestników wymiany, powstaje wiele nowych i efektownych koncepcji oraz planów dotyczących wspólnych działań. Realizacja polsko - niemieckich projektów przyczyniła się znacznie do zwiększenia wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie, pracując nad poszczególnymi zadaniami, poznają jak brać odpowiedzialność za powierzone im zadania oraz pogłębiają umiejętność pracy w zespole. Udział w projekcie pozwala uczestnikom przełamać bariery komunikacyjne w kontaktach z obcokrajowcami, uczy ich otwartości, tolerancji i zrozumienia wobec innych narodowości. Dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu stanowi źródło inspiracji i motywacji do dalszego działania.